image banner
Đảng ủy phường 9 tuyên truyền v/v sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025

Sáng ngày 08/03/2024. Đảng ủy phường 9 tổ chức tuyên truyền v/v sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025 nhằm mục tiêu giảm đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, giảm chi tiêu cho ngân sách nhà nước; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025; Kết luận số 717-KL/TU ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023 – 2025 của thành phố Tuy Hòa. UBND TPTH xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023 – 2025 của thành phố Tuy Hòa, triển khai trong Quý II/2024. Theo Đề án: có 5 ĐVHC thuộc diện sắp xếp, gồm: xã Bình Ngọc, Phường 1, Phường 2, Phường 3 và Phường 4; có 4 phường điều chỉnh địa giới ĐVHC, gồm: Phường 5, Phường 6, Phường 8 và Phường 9. Cụ thể:

1. Sắp xếp xã Bình Ngọc với Phường 1 lấy tên phường 1, diện tích tự nhiên: 4,13 km2; dân số 12.663 người; trụ sở làm việc UBND Phường 1 (cũ).
2. Phường 2 với Phường 8 kết hợp với điều chỉnh nhập khu phố Phước Hậu 3 (Phường 9) vào Phường 8 để thành lập phường mới lấy tên phường 2; diện tích tự nhiên: 2,27 km2; quy mô dân số: 22.253 người; trụ sở làm việc: UBND Phường 8 (cũ)
3. Phường 3 với Phường 5 và kết hợp với điều chỉnh nhập khu phố Ninh Tịnh 1, Phường 9 vào Phường 5 lấy tên phường 5; diện tích tự nhiên: 1,69 km2; Quy mô dân số: 21.623 người; trụ sở làm việc UBND Phường 5 (cũ).
4. Phường 4 với Phường 6 lấy tên phường 4; diện tích tự nhiên: 2,16 km2; Quy mô dân số: 21.597 người; trụ sở làm việc UBND Phường 4 (cũ).
5. Phường 9 sau khi điều chỉnh khu phố Phước Hậu 3 vào Phường 8 sáp nhập với phường 2 thành lập phường mới và điều chỉnh khu phố Ninh Tịnh 1 vào Phường 5 sáp nhập với Phường 3 thành lập phường mới thì Phường 9 có diện tích tự nhiên: 10,46 km2; quy mô dân số 19.778 người; trụ sở làm việc UBND Phường 9(cũ). Về tên gọi không thay đổi vẫn là Phường 9. Như vậy, sau khi sắp xếp, điều chỉnh ĐVHC, TPTH có 12
phường, xã, gồm 03 xã và 09 phường. Sắp xếp các đơn vị hành chính của TPTH là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Việc sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính các phường, xã
trên địa bàn thành phố Tuy Hoà đem lại các tác động tích cực sau:
- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Việc sáp nhập thành đơn vị hành chính mới tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở và hoạt
động của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các khu dân cư trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất cập; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đáp ứng được xu thế phát triển của địa phương.

- Giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương./.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG 9
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573 849786 -
 Email: phuong9.tuyhoa@phuyen.gov.vn